Algemene Voorwaarden | Certified by influencerregels.com

Over Certified by influencerregels.com en deze Algemene Voorwaarden

‘Certified by influencerregels.com’ is een gezamenlijk Initiatief van DDMA, de Stichting Reclame Code en de bond van Adverteerders. ‘Certified by influencerregels.com’ heeft als doel om verantwoorde influencer marketing te bevorderen, met respect voor volgers, kijkers en consumenten.

DDMA biedt op influencerregels.com (hierna: de ‘’Website’’) een e-learning en certificaat (hierna: de “Dienst”) aan, waarmee iedere influencer kan deelnemen aan ‘Certified by influencerregels.com’. Voor de Dienst wordt gebruik gemaakt van het e-learningsplatform Pluvo. Daarmee wordt de kandidaat aan de hand van verschillende modules op de hoogte gebracht van de belangrijkste regels rondom influencer marketing. Wanneer de influencer de e-learning heeft doorlopen en met succes het bijbehorende examen heeft afgelegd, wordt de influencer aangemerkt als “Certified Influencer”.

Onderstaande Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de door DDMA aangeboden Dienst. Bij gebruik van de Dienst gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Definities

De in deze Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen, in enkelvoud en meervoud, hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1 Account: de persoonlijke omgeving van Influencer en toegankelijk via de Website.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.3 DDMA: Data Driven Marketing Association, de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die is gevestigd aan het WG-Plein 185 (1054SC) te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister onder het nummer 34186333.

1.4 Dienst: de dienstverlening beschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden waarop de overeenkomst ziet die in overeenstemming met artikel 2.1 tot stand komt, én welke overeenkomstige de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden wordt geleverd.

1.5 Certificaat: een aan het Account gekoppelde verklaring van DDMA, bedoeld als bewijsstuk voor de succesvolle afronding van de e-learning en examen overeenkomstig artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Trainingsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de e-learning. Het Trainingsmateriaal is exclusief via het Account toegankelijk na betaling voor de Dienst overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

1.7 Influencer: de natuurlijke persoon die overeenkomstig artikel 2 toegang heeft verkregen tot de Dienst.

1.8 Website: de websites influencerregels.com en certifiedbyinfluencerregels.pluvo.co (e-learning).

Artikel 2. Registratie en deelname aan ‘Certified by influencerregels.com’

2.1 De Dienst heeft steeds een looptijd van één jaar, en betreft een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst ontstaat na registratie en voltooiing van de betaling.

2.2 Om gebruik te maken van de Dienst van DDMA dient Influencer de registratieprocedure op de Website te doorlopen en de aldaar gevraagde gegevens naar waarheid in te voeren. Influencer weet dat het (per abuis) invullen van incorrecte gegevens voor eigen risico is.

DDMA behoudt zich het recht voor om de registratie (bedoeld in 2.2) te weigeren, op te schorten of te beëindigen, wanneer Influencer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

a) er wordt door Influencer geen reclame gemaakt in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code;
b) er wordt, al dan niet in een gerechtelijke of bestuursrechtelijke procedure, vastgesteld dat Influencer in strijd handelt met de wet of de Nederlandse Reclame Code;
c) Influencer beschikt over een publiek dat in significante mate uit nepvolgers bestaat;
d) de activiteiten van Influencer zijn onvoldoende aan de Nederlandse markt gelieerd, omdat Influencer niet in Nederland is gevestigd, én zich daarbij voornamelijk richt op een publiek dat buiten Nederland is gevestigd.

2.3 Na het doorlopen van de registratieprocedure verkrijgt Influencer toegang tot het Account en de Dienst.

2.4 Influencer weet dat het gebruik en eventueel misbruik van inloggegevens voor eigen rekening en risico komen. Influencer wordt aangeraden diens inloggegevens geheim te houden. Indien Influencer deze inloggegevens afgeeft aan derden, staat Influencer geheel in voor de eventuele gevolgen daarvan.

2.5 Influencer garandeert overeenkomstig de Algemene Voorwaarden gebruik te maken van de Dienst van DDMA.

2.6 DDMA heeft het recht om Influencer de toegang tot de Dienst te ontzeggen bij misbruik, hacken of fraude.

Artikel 3. Deelname aan e-learning en verkrijging van Certificaat

3.1 De Dienst bestaat uit toegang tot de e-learning via de Website en het Account. De e-learning bestaat uit Trainingsmateriaal, welke Influencer kennis verschaft over de relevante wet- en regelgeving.

3.2 De Dienst geeft toegang tot een digitale examen waarmee Influencer het eigen kennisniveau kan toetsen. Influencer verkrijgt het recht het Certificaat te voeren, wanneer Influencer het minimaal aantal goede antwoorden heeft gegeven. De resultaten van de examen en het verkregen Certificaat worden vastgelegd in het Account.

3.3 Bij het behalen van het Certificaat (zoals bedoeld in artikel 3.2), publiceert DDMA de naam van Influencer in een openbaar toegankelijk deel van de Website: influencerregels.com/certified-influencers.

3.4 Het Account kan door DDMA worden gedeactiveerd wanneer Influencer niet binnen één maand, na het moment van registratie zoals bedoeld in artikel 2.3, het Cerficaat overeenkomstig 3.2 heeft behaald. Influencer kan her-activatie van het Account aanvragen via het e-mailadres info@influencerregels.com.

Artikel 4. Verplichtingen tijdens de geldigheidsduur van het Certificaat

4.1 Influencer erkent de Reclame Code Commissie en het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Dit betekent dat Influencer op verzoek aan deze instanties medewerking verleend, en de uitspraken en aanbevelingen van deze instanties respecteert en opvolgt.

4.2 Influencer leeft geldende wet- en regelgeving na, waaronder in het bijzonder de regels die in de e-learning (zoals bedoeld in artikel 3.1) aan bod zijn gekomen.

4.3 Influencer onderwerpt zich aan de digitale monitoring van de Stichting Reclame Code. Dit houdt in dat de content geplaatst op alle relevante social media kanalen van Influencer kan worden gemonitord, met als doel het verkrijgen van inzicht in de naleving van de regels die tijdens de e-learning (zoals bedoeld in artikel 3.1) aan bod zijn gekomen, waaronder in het bijzonder de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing.

4.4 Als tijdens de monitoring van de Stichting Reclame Code een mogelijke overtreding wordt geconstateerd en de Stichting Reclame Code hierover contact opneemt met Influencer, zal Influencer alle mogelijke medewerking verlenen.

4.5 Als wordt vastgesteld dat een Influencer de regels die aan bod komen in de e-learning (zoals bedoeld in artikel 3.1) heeft overtreden, dan behoudt DDMA zich het recht voor om het Certificaat op te schorten of in te trekken en de zaak voor te leggen aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.

Artikel 5. Intellectueel eigendom en geheimhouding

5.1 De Dienst, het Trainingsmateriaal, eventuele merkrechten, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website zijn het intellectueel eigendom van DDMA. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van DDMA, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2 DDMA verstrekt aan Influencer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het logo en merkrechten gelieerd aan ‘Certified by influencerregels.com’ voor de duur van de Dienst om te communiceren over het behaalde Certificaat.

5.3 In geval van intrekking van het Certificaat is elke verwijzing door Influencer naar het ingetrokken Certificaat onrechtmatig.

5.4 Partijen zullen informatie die zij aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen indien de informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of als de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is, waaronder correspondentie tussen Partijen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 DDMA is enkel aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting die voortvloeit uit de Dienst en uitsluitend voor directe schade.

6.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a) redelijke en aantoonbare kosten die Influencer heeft moeten maken om DDMA er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
b) redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
c) redelijke en aantoonbare kosten die betreffende partij heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

6.3 De aansprakelijkheid van DDMA die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de Dienst of anderszins, is beperkt tot de directe schade per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) met een maximum van de voor de Dienst overeengekomen prijsfactuurbedrag dat aan Influencer in rekening is gebracht voor de duur van de overeenkomst in de zin van artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

6.4 In geval van overmacht is DDMA nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Influencer ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen van het internet, storingen in te telecommunicatie-infrastructuur, storingen in het bank- en betaalverkeer, (distributed) denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand en overstroming.

6.5 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de schadeveroorzakende partij(en) en/of haar bedrijfsleiding.

Artikel 7. Prijzen en betaling

7.1 Alle prijzen op de Website en overige communicatiemiddelen van DDMA, zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.2 Alle prijzen (zoals bedoeld in artikel 7.1) zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Influencer heeft pas recht op de Dienst wanneer de betaling is voldaan. De betaling van de prijs dient Influencer te voldoen door de vermelde instructies bij registratie en die van het betaalplatform te volgen. DDMA biedt de mogelijkheid om de vastgestelde prijs (deels) via een kortingscode te voldoen.

7.3 De Stichting Reclame Code verstrekt kortingscodes aan iedere video-uploader die voldoet aan de definitie van artikel 2 van de Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag van het Commissariaat voor de Media, is aangesloten bij de Stichting Reclame Code en de jaarlijkse aansluitingsbijdrage heeft betaald. Een door Stichting Reclame Code verstrekte kortingscode is persoonsgebonden, kan alleen tijdens de betaling worden gebruikt en kan dus niet achteraf door Influencer worden ingeroepen.

Het is niet toegestaan kortingscodes of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten, waaronder hacking.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking bij registratie overeenkomstig artikel 2 en blijven dan voor de duur van Dienst van toepassing.

8.2 Het tussentijds beëindigen van de Dienst is niet mogelijk, maar DDMA kan op verzoek wel de vermelding van Influencer op de Website overeenkomstig artikel 3.3 verwijderen.

Artikel 9. Wijzigingen in deze voorwaarden

9.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door DDMA worden aangepast of aangevuld.

9.2 DDMA zal de wijzigingen of aanvullingen voor inwerkingtreding, met inachtneming van een termijn van 21 dagen, aankondigen per elektronische of schriftelijke berichtgeving, zodat Influencer daar kennis van kan nemen.

9.3 Indien Influencer een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Influencer tot de datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 9.2 het gebruiksrecht opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de levering van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin DDMA gevestigd is.